Nasz moderator diecezjalny obronił doktorat

„Stosunek małżonków do rodzicielstwa. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań w diecezji rzeszowskiej” – to tytuł rozprawy doktorskiej przygotowanej przez ks. Jana Kobaka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

9 czerwca 2021 r. na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się obrona rozprawy doktorskiej ks. Jana Kobaka, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Droga naukowa ks. Kobaka wiodła przez Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie i KUL.

Ksiądz Kobak przygotował rozprawę doktorską w Instytucie Nauk Teologicznych pod kierunkiem pochodzącego z diecezji rzeszowskiej ks. dr. hab. Jacka Golenia, prof. KUL, kierownika Katedry Duszpasterstwa Rodzin.

W dysertacji znajdziemy nauczanie Kościoła na temat rodzicielstwa oparte o najnowsze dokumenty papieskie. Ksiądz Kobak pokazuje, w jaki sposób Ojciec Święty Franciszek podejmuje i rozwija myśl Soboru Watykańskiego II, św. Pawła VI, św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Praca przestawia rodzicielstwo jako istotny element integralnej celowości małżeństwa i dojrzałej miłości żony i męża. Autor udowadnia, że rodzicielstwo jest nie tylko przekazywaniem życia biologicznego, ale obdarzaniem człowieczeństwem, genealogią osoby, powołaniem i współpracą z Bogiem Stwórcą w każdym wymiarze osoby ludzkiej – od biologicznego po duchowy.

Praca opiera się o badania, które przeprowadzono wśród rodziców zamieszkałych na terenie diecezji rzeszowskiej. Wyniki pokazują potrzebę całościowego ujmowania prawdy o ludzkiej miłości, seksualności i rodzicielstwie w przepowiadaniu, katechezie i duszpasterstwie. Duszpasterstwo rodzin powinno się opierać na ewangelizacji i formacji do rozwoju wiary, na wzmacnianiu rozumowych podstaw chrześcijańskiego światopoglądu, na towarzyszeniu małżonkom w parafiach, na pomocy specjalistów i poradni rodzinnych. Badania ks. Kobaka pokazują m.in., że odrzucenie antykoncepcji i kształtowanie małżeńskiej intymności zgodnie z zasadami odpowiedzialnego rodzicielstwa znacząco poprawia jakość więzi łączącej żonę i męża. Istnieje również silna łączność pomiędzy troską o bycie dobrym rodzicem, a dbaniem o dobrą relację ze współmałżonkiem. Rodzicie potrzebują, by Kościół wspierał ich przez to, co papież Franciszek nazywa „duszpasterstwem więzi”, aby przeciwstawić się „kolonizacji kulturowej”, która zagraża wierze i miłości.

Recenzentami pracy byli: ks. prof. dr hab. Adam Skreczko z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński z KUL.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa obrona ks. Kobaka odbyła się w trybie zdalnym. Doktorant łączył się z komisją drogą on-line z Domu Diecezjalnego „Tabor” w Rzeszowie.

Obronę prowadził ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL, kierownik Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego. W komisji, obok promotora i recenzentów, zasiadali: ks. dr hab. Adam Kubiś z KUL, dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL, ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda z KUL, ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL.

Po przedstawieniu głównych założeń rozprawy doktorskiej swoje oceny, uwagi i pytania przedstawili recenzenci. Po odpowiedziach ks. Kobaka i dyskusji, komisja doktorska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony. W najbliższych dniach projekt uchwały w sprawie nadania ks. Janowi Kobakowi stopnia doktora nauk teologicznych, zostanie przedstawiony Radzie Wydziału Teologii KUL. (tn)

Źródło: https://diecezja.rzeszow.pl/ksiadz-jan-kobak-obronil-doktorat/?fbclid=Iw...