Zapisy na Oazę 2024 – uczestnicy

Rzeszów, 15.04.2024 r.

 

 

 

 

Czcigodny Księże Proboszczu! Kapłani Moderatorzy!

Hasłem nowego roku formacyjnego jest: POWOŁANI DO MISJI.

Co to właściwie dla nas znaczy? Jakie zadania dla nas kryją się za tymi słowami?

Do czego wzywa nas tegoroczny temat roku?

W ostatnim roku formacyjnym rozważaliśmy temat: „KOŚCIÓŁ ŻYWY”.

Jako uczniowie Chrystusa dobrze wiemy, że dziś powołani jesteśmy, by tworzyć żywe środowiska wiary w świecie jakim nam przyszło żyć. Jest to zadanie ważne, aby Kościół stawał się „żywą wspólnotą wspólnot”. Miejscem i oazą życia dla ludzi poszukujących sensu i Boga na owej pustyni świata. Dlatego Kościół nie może być jakimś abstrakcyjnym pojęciem, nie może być tylko kojarzony z duchowieństwem, ale z pewnym doświadczeniem wiary, braterskiej wspólnoty, pomagania sobie, dzielenia się słowem Bożym, wspólnej modlitwy, wyboru drogi ku nowemu życiu w świetle wiary i wartości.

Tym razem chcemy iść dalej w naszym rozważaniu o Kościele, bo w nowym roku formacyjnym Oazy Żywego Kościoła 2024, nasza uwaga ma skupić się wokół tematu: „POWOŁANI DO MISJI”. To znaczy, że wspólnota wierzących, zgromadzona wokół Chrystusa i napełnioną Duchem Świętym powołana jest do misji: misji głoszenia Ewangelii, nowej kultury życia. Taki jest właśnie Kościół, aby pokazywać miłość Pana Boga przez Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w mocy Ducha Świętego. I na tym polega misja, żeby to czynić. Zawsze tam, gdzie ludzie nie znają Jezusa, ale także tam, gdzie zostali ochrzczeni jako dzieci, zagubili wiarę. I trzeba na nowo mówić o tym, pokazywać to swoim życiem.

Tak się składa, że cała działalność Ruchu Światło-Życia od początku jest też misyjna. Charyzmat zostawiony przez założyciela ks. Franciszka Blachnickiego jest odczytaniem odnowy Kościoła w świetle zasad Soboru Watykańskiego II. Cel charyzmatu jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie.

Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Dlatego już teraz wezwani jesteśmy, by uczynić sobie refleksję: czy żyjemy tak, że nasza życiowa postawa prowokuje innych do pytań o to, skąd bierzemy nadzieję, życzliwość i radość? Skąd tyle we mnie siły i łaski, by walczyć o własne życie? Dlaczego żyje Ewangelią? Co ona nam daje? Jak głoszę Chrystusa w dzisiejszym świecie?

W okresie wakacji przygotowujemy w naszej diecezji 15-dniowe rekolekcje formacyjne. Dlatego, z całego serca proszę Was wszystkich o modlitwę za tegoroczne rekolekcje wakacyjne, za uczestników chcących przeżyć swój czas z Bogiem, za diakonię wychowawcze z moderatorami.

Ruch Światło-Życie naszej diecezji planuje, aby tegoroczne rekolekcje odbyły się w dwóch terminach:

  • 1 turnus (28.06 14.07.2024 r.)
  • 2 turnus (16.07 – 01.08.2024 r.)

Tegoroczne zapisy na rekolekcje wakacyjne przebiegać będą, tak jak w ubiegłych latach, wyłącznie drogą internetową poprzez stronę oazową www.rzeszow.oaza.pl/izydor w dniach od 17-25 maja 2024 r. Początek zapisów w piątek o godzinie 19:00, koniec w sobotę o godzinie 21:00.

Zapisów z danej parafii dokonuje jedna osoba odpowiedzialna (ksiądz, animator) po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie. Wszyscy, którzy posiadają już konto w serwisie IZYDOR, mogą być osobami zgłaszającymi. Osoby, które nie posiadają konta w serwisie IZYDOR, będą mogły samodzielnie je utworzyć korzystając z wyżej wymienionej strony.

Zgłoszeni uczestnicy będą automatycznie zapisywani na liście zgłoszeniowej do momentu, w którym nie zostanie dostarczona zaliczka. Po otrzymaniu zaliczki Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zatwierdzi uczestnika i umieści na liście osób przyjętych. Zaliczki na rekolekcje będą przyjmowane wyłącznie na konto bankowe podane na stronie rejestracji, po prawidłowym zgłoszeniu uczestników. Nie będzie możliwości płatności gotówkowych, jedynie za pomocą przelewu.

Od każdego zgłoszonego uczestnika, także znajdującego się na liście rezerwowej, będzie pobierana zaliczka przy zapisach. Chcemy w ten sposób uniknąć zamieszania, które występowało w momencie przyjęcia na rekolekcje uczestnika z listy rezerwowej. Zaliczki będą zwracane w sytuacji, kiedy dla uczestnika ostatecznie braknie miejsca na rekolekcjach wakacyjnych.

W parafii zgłoszenia od uczestników najlepiej przyjmować według formularza pobranego z naszej strony internetowej www.rzeszow.oaza.pl (do pobrania w formacie pdf). W przyjmowaniu zgłoszeń należy uwzględnić kryteria wiekowe i formacyjne: imię i nazwisko, rok urodzenia, aktualną klasę. Osoby zgłoszone nieprawidłowo na stopień niezgodny z wiekiem będą kierowane na inne, odpowiednie rekolekcje przyjmowane na te rekolekcje w drugiej kolejności.

  • IIº ODB (Oaza Dzieci Bożych) – po klasie V SP
  • IOND (Oaza Nowej Drogi) – po klasie VI SP
  • IIOND – po klasie VII SP
  • IIIOND – po klasie VIII SP
  • IONŻ (Oaza Nowego Życia) – po I klasie szkoły średniej oraz starsi, którzy nie byli jeszcze na Io ONŻ
  • IIONŻ – po Io ONŻ
  • IIIONŻ – po IIo ONŻ

Przypominam, że zgłoszenie udziału w rekolekcjach oazowych, to przyporządkowanie uczestnika pod względem wieku i przebytej formacji do konkretnego stopnia oazowego, a nie do miejsca odbywania się oazy.

WAŻNE!!!!

Przewidywane ośrodki rekolekcji wakacyjnych i turnusy na dzień 15.04.2024 r. (mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników i innych nieprzewidzianych okoliczności) kształtują się w następujący sposób:

STOPIEŃTURNUS 1TURNUS 2
II ODBBłażkowa
I ONDBłażkowa
II, III OND (łączony, 2 stopnie)Bieździedza
I, II, III, OND (łączony)Mazury
I ONŻBerdechówKąty
II ONŻBieździedza
III ONŻCzarna Sędziszowska

 

Na stronie www.rzeszow.oaza.pl na bieżąco będą aktualizowane poszczególne stopnie i miejsca odbywania się rekolekcji.

Może okazać się, że w pewnym momencie ilość chętnych na rekolekcje przekroczy możliwości zakwaterowania w danym ośrodku. Wówczas takie osoby będą przyjęte przez program na tzw. listę rezerwową. Zaliczki od takich osób również będą przyjmowane. Uczestnicy z listy rezerwowej mają szansę na udział w rekolekcjach (wycofanie się lub brak zaliczki od wcześniej zgłoszonych osób, zamiana ośrodka oazowego na większy, połączenie grup) i zostaną o tym poinformowani w ciągu tygodnia od zakończenia zapisów. Informacja zostanie przekazana zgłaszającemu.

Bardzo proszę, aby nie dzwonić w celu potwierdzenia dokonania przelewu lub rezerwacji miejsc. Program do zapisów za kompletne uznaje zgłoszenie z wpłaconą zaliczką. Osoby, których zaliczki nie odnotowano w określonych dniach (17-25 maja 2024 r.) pozostają na liście zgłoszeniowej i ustępują pierwszeństwa kolejnym zapisującym się i wpłacającym zaliczki (co w ostateczności może spowodować brak miejsca w ośrodku rekolekcyjnym, a tym samym nie przyjęcie na rekolekcje). Status zgłoszenia będzie można sprawdzić w programie.

Koszt pobytu na oazie rekolekcyjnej wynosi 1200 zł (tysiąc dwieście złotych), a zaliczka 200 (dwieście złotych). Wyjątek stanowi IIIo ONŻ, który będzie kosztował 1300 zł (tysiąc trzysta złotych) ze względu na wyższe koszty utrzymania. Zaliczka jest bezzwrotna ze względu na koszty organizacyjne ponoszone przed rozpoczęciem turnusów, które są pokrywane z pieniędzy pochodzących z zaliczek.

Przypominam, że całość kwoty wpłacanej na rekolekcje będzie dokonywana na konto bankowe przed turnusem wakacyjnym. Nie będzie możliwości uiszczania pozostałej kwoty w gotówce podczas przyjazdu do ośrodka rekolekcyjnego. Pozostałą kwotę za rekolekcje wakacyjne płatną w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2024 r. będzie można uiszczać wówczas, gdy przy liście zgłoszonych uczestników pojawi się komunikat zapłać pozostałą kwotę.

Karty uczestników i animatorów z zaznaczeniem miejsca pobytu, turnusu i innymi potrzebnymi informacjami zostaną dostarczone przez kolporterów na parafie.

Nie będą przyjmowane na rekolekcje osoby bez zgody (podpisu) swojego Księdza Proboszcza bądź Księdza Opiekuna – Moderatora.

UWAGA!

Ponieważ grupa rekolekcyjna ma stać się wspólnotą, w której wszyscy się znają, w przypadku, gdy z jednej parafii przyjeżdża kilkoro uczestników, są oni przydzielani do oddzielnych pokoi i różnych grup.

Rekolekcje oazowe są organizowane w domach rekolekcyjnych i w szkołach, w których standard mieszkaniowy nigdy nie będzie taki jak we własnym domu czy w hotelu. Jednak są to miejsca, które przeszły kontrolę Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu oraz zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jako miejsca wypoczynku. Proszę o jasne przedstawienie tych spraw zgłaszającym się, żeby po przyjeździe nie było z ich strony zawodu.

Proszę też o poinformowanie uczestników oraz rodziców, że korzystanie z telefonów komórkowych podczas rekolekcji będzie możliwe wyłącznie w czasie wyznaczonym przez diakonię wychowawczą danego turnusu i stopnia (w większości przypadków jedynie po kolacji). Przez pozostałą część dnia i nocy telefony będą zdeponowane w miejscu wyznaczonym przez księdza moderatora. Zmiana ta ma pomóc młodzieży uczestniczyć w rekolekcjach w sposób czynny, poprzez słuchanie Bożego Słowa, bycie we wspólnocie, modlitwę osobistą, uczestniczenie w codziennej Eucharystii i nabożeństwach, a nie przeżywanie oazy w świecie wirtualnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem dor@rzeszow.oaza.pl lub pod numerem telefonu Diakonii Oaz Rekolekcyjnych:  518 030 261 –  będzie dostępny począwszy od dnia zapisów.

Bardzo proszę, przed podjęciem decyzji o zapisie na rekolekcje wakacyjne, uczestników, animatorów, rodziców, i kapłanów o zapoznanie się z najważniejszymi wytycznymi dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, do przestrzegania, których jesteśmy zobligowani prawem.

Z Chrystusowym pozdrowieniem:
Moderator Ruchu Światło-Życie
Diecezji Rzeszowskiej
ks. Michał Liput