Rekolekcje wakacyjne 2021


Czcigodny Księże Proboszczu!
Kapłani Moderatorzy!

Obecnym hasłem roku formacyjnego jest „PRAWDA KRZYŻ WYZWOLENIE”. Przychodzi nam go przeżywać w czasie ciągle trwającej pandemii. Pozwólcie, że zacznę to zaproszenie od słów ks. Franciszka Blachnickiego, które wypowiedział w dniu 25.10.1979 r. podczas trwającego na KUL Tygodnia Eklezjologicznego w ramach sesji zatytułowanej: Świadectwo niepokornych.

„(…) Jeżeli moja wypowiedź ma być świadectwem o jakimś darze otrzymanym od Boga, o darze otrzymanym przeze mnie osobiście, a dzisiaj można powiedzieć o darze, który jest dany pewnej społeczności, pewnemu ruchowi, to można by ten dar tak właśnie scharakteryzować: jako dar odwagi wiary. (…) Odwaga wiary jest szczególnym darem Bożym, który otrzymaliśmy w naszym Ruchu Światło-Życie. Jest to równocześnie dar ogromnie w tej chwili nam potrzebny, dlatego dzielę się tym, bo uważam, że po to otrzymaliśmy ten dar, żeby nim się dzielić i żeby innym ukazywać tę wspaniałą drogę i tak prostą drogę, z którą wiąże się tyle radości. Droga odwagi wiary. W czym się ta odwaga wiary wyraża? Przede wszystkim w odważnym stawianiu wymagań autentycznej wiary, autentycznej Ewangelii. (…)”

Chcę abyśmy tym darem wiary dzielili się wzajemnie podczas tegorocznych rekolekcji wakacyjnych w tych wspólnotach, które stworzymy na poszczególnych stopniach.

W obecnym roku rekolekcje wakacyjne odbywać się będą w następującym terminie:

I turnus: 02.07.2021 – 18.07.2021 r. (piątek-niedziela)

II turnus: 20.07 – 05.08.2020 r. (wtorek – czwartek)

Tegoroczne zapisy na rekolekcje wakacyjne przebiegać będą, tak jak w ubiegłych latach, wyłącznie drogą internetową poprzez stronę oazową www.rzeszow.oaza.pl/izydor w dniach od 11-13 czerwca 2021 r. Początek zapisów w piątek o godzinie 21:00, koniec w niedzielę o godzinie 18:00.

Zapisów z danej parafii dokonuje jedna osoba odpowiedzialna (ksiądz, animator) po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie. Wszyscy, którzy posiadają już konto w serwisie IZYDOR, mogą być osobami zgłaszającymi. Osoby, które nie posiadają konta w serwisie IZYDOR, będą mogły samodzielnie je utworzyć korzystając z wyżej wymienionej strony.

Zgłoszeni uczestnicy będą automatycznie zapisywani na liście zgłoszeniowej do momentu, w którym nie zostanie dostarczona zaliczka. Po otrzymaniu zaliczki Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zatwierdzi uczestnika i umieści na liście osób przyjętych. Zaliczki na rekolekcje będą przyjmowane wyłącznie na konto bankowe podane na stronie rejestracji, po prawidłowym zgłoszeniu uczestników. Nie będzie możliwości płatności gotówkowych, jedynie za pomocą przelewu.

Od każdego zgłoszonego uczestnika, także znajdującego się na liście rezerwowej, będzie pobierana zaliczka przy zapisach. Chcemy w ten sposób uniknąć zamieszania, które występowało w momencie przyjęcia na rekolekcje uczestnika z listy rezerwowej. Zaliczki będą zwracane w sytuacji, kiedy dla uczestnika ostatecznie braknie miejsca na rekolekcjach wakacyjnych.

W parafii zgłoszenia od uczestników najlepiej przyjmować według formularza pobranego z naszej strony internetowej www.rzeszow.oaza.pl. W przyjmowaniu zgłoszeń należy uwzględnić kryteria wiekowe i formacyjne: imię i nazwisko, rok urodzenia, aktualną klasę. Osoby zgłoszone nieprawidłowo na stopień niezgodny z wiekiem będą kierowane na inne, odpowiednie rekolekcje przyjmowane na te rekolekcje w drugiej kolejności.

Io OND (Oaza Nowej Drogi) – po klasie VI SP
IIo OND – po klasie VII SP
IIIo OND – po klasie VIII SP
Io ONŻ (Oaza Nowego Życia) – po I klasie szkoły średniej oraz starsi, którzy nie byli jeszcze na Io ONŻ
IIo ONŻ – po Io ONŻ
IIIo ONŻ – po IIo ONŻ

Przypominam, że zgłoszenie udziału w rekolekcjach oazowych, to przyporządkowanie uczestnika pod względem wieku i przebytej formacji do konkretnego stopnia oazowego, a nie do miejsca odbywania się oazy. Przewidywane ośrodki rekolekcji wakacyjnych i turnusy na dzień 04.06.2021 r. (mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników i innych nieprzewidzianych okoliczności) kształtują się w następujący sposób:

STOPIEŃ TURNUS 1 TURNUS 2
I OND Kamionka
II OND Bieździedza
III OND Bączal Dolny
I ONŻ Kąty Czarna Sędziszowska
II ONŻ Bieździedza
III ONŻ Czarna Sędziszowska

 

Na stronie www.rzeszow.oaza.pl na bieżąco będą aktualizowane poszczególne stopnie i miejsca odbywania się rekolekcji.

Może okazać się, że w pewnym momencie ilość chętnych na rekolekcje przekroczy możliwości zakwaterowania w danym ośrodku. Wówczas takie osoby będą przyjęte przez program na tzw. listę rezerwową. Zaliczki od takich osób również będą przyjmowane. Uczestnicy z listy rezerwowej mają szansę na udział w rekolekcjach (wycofanie się lub brak zaliczki od wcześniej zgłoszonych osób, zamiana ośrodka oazowego na większy, połączenie grup) i zostaną o tym poinformowani w ciągu tygodnia od zakończenia zapisów. Informacja zostanie przekazana zgłaszającemu.

Bardzo proszę, aby nie dzwonić w celu potwierdzenia dokonania przelewu lub rezerwacji miejsc. Program do zapisów za kompletne uznaje zgłoszenie z wpłaconą zaliczką. Osoby, których zaliczki nie odnotowano w określonych dniach (15-16 czerwca 2021 r.) pozostają na liście zgłoszeniowej i ustępują pierwszeństwa kolejnym zapisującym się i wpłacającym zaliczki (co w ostateczności może spowodować brak miejsca w ośrodku rekolekcyjnym, a tym samym nie przyjęcie na rekolekcje). Status zgłoszenia będzie można sprawdzić w programie.

Koszt pobytu na oazie rekolekcyjnej wynosi 800 zł (osiemset złotych), a zaliczka 200 zł (dwieście złotych). Wyjątek stanowi IIIo ONŻ, który będzie kosztował 900 zł (dziewięćset złotych) ze względu na wyższe koszty utrzymania. Zaliczka jest bezzwrotna ze względu na koszty organizacyjne ponoszone przed rozpoczęciem turnusów, które są pokrywane z pieniędzy pochodzących z zaliczek.

Przypominam, że całość kwoty wpłacanej na rekolekcje będzie dokonywana na konto bankowe przed turnusem wakacyjnym. Nie będzie możliwości uiszczania pozostałej kwoty w gotówce podczas przyjazdu do ośrodka rekolekcyjnego. Pozostałą kwotę za rekolekcje wakacyjne płatną w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2021 r. będzie można uiszczać wówczas gdy przy liście zgłoszonych uczestników pojawi się komunikat zapłać pozostałą kwotę.

Karty uczestników i animatorów z zaznaczeniem miejsca pobytu, turnusu i innymi potrzebnymi informacjami zostaną dostarczone przez kolporterów na parafie.

Nie będą przyjmowane na rekolekcje osoby bez zgody (podpisu) swojego Księdza Proboszcza bądź Księdza Opiekuna – Moderatora.

UWAGA!

Ponieważ grupa rekolekcyjna ma stać się wspólnotą, w której wszyscy się znają, w przypadku, gdy z jednej parafii przyjeżdża kilkoro uczestników, są oni przydzielani do oddzielnych pokoi i różnych grup.

Rekolekcje oazowe są organizowane w domach rekolekcyjnych i w szkołach, w których standard mieszkaniowy nigdy nie będzie taki jak we własnym domu czy w hotelu. Jednak są to miejsca, które przeszły kontrolę Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu oraz zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jako miejsca wypoczynku. Proszę o jasne przedstawienie tych spraw zgłaszającym się, żeby po przyjeździe nie było z ich strony zawodu.

Proszę też o poinformowanie uczestników oraz rodziców, że korzystanie z telefonów komórkowych podczas rekolekcji będzie możliwe wyłącznie w czasie wyznaczonym przez diakonię wychowawczą danego turnusu i stopnia (w większości przypadków jedynie po kolacji). Przez pozostałą część dnia i nocy telefony będą zdeponowane w miejscu wyznaczonym przez księdza moderatora. Zmiana ta ma pomóc młodzieży uczestniczyć w rekolekcjach w sposób czynny, poprzez słuchanie Bożego Słowa, bycie we wspólnocie, modlitwę osobistą, uczestniczenie w codziennej Eucharystii i nabożeństwach, a nie przeżywanie oazy w świecie wirtualnym.

Bardzo zależy mi na tym, aby każdy, kto zgłosił się na rekolekcje wakacyjne, mógł w nich uczestniczyć. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że nasze diecezjalne ośrodki nie będą w stanie przyjąć zgłoszonej liczby uczestników, będziemy informować, gdzie w diecezjach będzie możliwość uczestnictwa w rekolekcjach tego samego stopnia. Na stronie www.rzeszow.oaza.pl zostanie umieszczona informacja o propozycjach poszczególnych stopni w tych samych terminach.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem dor@rzeszow.oaza.pl lub pod numerem telefonu Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, który będzie podany na naszej stronie internetowej począwszy od dnia zapisów.

Bardzo proszę, przed podjęciem decyzji o zapisie na rekolekcje wakacyjne, uczestników, animatorów, rodziców, i kapłanów o zapoznanie się z najważniejszymi wytycznymi dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, do przestrzegania, których jesteśmy zobligowani prawem.

Wytyczne dla uczestników i rodziców (opiekunów)

Źródło: Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku
całość wytycznych można pobrać ze strony http://www.rzeszow.oaza.pl/

Uczestnicy wypoczynku:

  1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
  3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

  1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
  2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
  3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
  4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
  5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

Transport uczestników:

  1. Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku):

W trakcie trwania rekolekcji nie przewidujemy odwiedzin podczas turnusu (dotyczy przede wszystkim: rodziców, dziadków, rodzeństwa, animatorów, księży).

Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży:

Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz nie mogą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Z Chrystusowym pozdrowieniem:
Ks. Tomasz Rusyn