Diakonia Wyzwolenia

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu,
co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa,
co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może
umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich,
Chrystusowego Kościoła”.

Jan Paweł II 23.X.1978 rok

Te słowa stały się impulsem do podjęcia nadzwyczajnej akcji na rzecz ratowania narodu od alkoholizmu i innych zagrożeń. Odpowiedzią Ruchu Światło-Życie na apel Papieża było powstanie KWC.

Jej działanie opiera się na dwóch zasadniczych postawach: modlitwy oraz dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Połączenie tych dwóch jakże skutecznych metod sprawia, że Krucjata przynosi owoce.

Diakonia Wyzwolenia zajmuje się propagowaniem zdrowego stylu życia, opartego na dobrowolnej abstynencji od alkoholu, pokazuje że można bez niego normalnie żyć! Rezygnacja z alkoholu tylko wtedy ma sens, kiedy podejmujemy ją w wolności i z miłości do drugiego człowieka!

Zasadniczym celem Diakonii Wyzwolenia jest zapoznanie z ideą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jest to możliwe dzięki wyjazdom do parafii, oazy wakacyjne, Dni Wspólnoty i rekolekcje. Podczas takich spotkań następuje przedstawienie KWC z wykorzystaniem różnych metod. Najważniejsze pozostaje świadectwo osoby, która trwa w Krucjacie i pokazuje innym jak wiele to dla niej znaczy.

Jeżeli dostrzegasz problem alkoholizmu i w Twoim sercu zrodziło się pragnienie niesienia pomocy ludziom uzależnionym poprzez modlitwę i dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu zapraszamy Cię na spotkania Diakonii Wyzwolenia.

Moderatorem Diakonii jest ks. Grzegorz Kot.

Spotkania odbywają się w każdy trzeci czwartek  miesiąca o godzinie 18:00 w kościele p.w. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie przy ul. Rejtana (Kościół Akademicki).

Więcej informacji na stronie diecezjalnego duszpasterstwa trzeźwości i osób uzależnionych: natrzezwo.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dw@zeszow.oaza.pl

Inspiracje teologiczne

Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,
będziecie prawdziwie moimi uczniami,
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

(J 8, 31-32)

Obok podejmowania diakonii na rzecz ewangelizacji, Ruch Światło – Życie uwrażliwia członków na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do programu wyzwolenia, któremu Ruch chce służyć, należy także wyzwolenie od kłamstwa, lęku. Do realizacji tych zadań powołana jest Diakonia Wyzwolenia.

Charyzmat Ewangelii Wyzwolenia to charyzmat głoszenia Ewangelii z mocą. Istotą ewangelizacji jest głoszenie radosnej nowiny o odkupieniu i wyzwoleniu człowieka we wszystkich wymiarach jego aktualnej egzystencji. Człowiek jako osoba jest wolny, gdy dobrowolnie poddaje swoje życie prawdzie, którą poznaje i uznaje. Prawdzie rozumu, sumienia, Słowa Bożego. “Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – mówi Chrystus. Życie poddane światłu, czyli życie w świetle, światło, które staje się życiem – to istota wolności człowieka – osoby! (ks. Franciszek Blachnicki).

Istotą naszej wolności jest uczynienie daru z siebie na rzecz większej wartości, czyli posiadania siebie w dawaniu siebie. Prawdziwa wolność społeczna polega na braterstwie, wyrażającym się w duchu wzajemnej służby. Wiele jest bojaźni, grzechów i nałogów, które zniewalają człowieka. Źródłem tej niewoli jest wewnętrzny lęk, strach, egoizm. Pan Jezus powtarzał często: “Nie lękajcie się!” Prawdziwego wyzwolenia człowieka może dokonać tylko Chrystus mocą swego Ducha. Tylko w Nim możemy być prawdziwie wolni. A będąc Chrystusowymi uczniami jesteśmy również powołani do uczestnictwa w Jego misji, której istotą jest wyzwalanie człowieka.

To zadanie chce podejmować Krucjata Wyzwolenia Człowieka, głosząc naukę Jezusa i Jego prawdę. Posługiwanie rozwijamy szczególnie na dwóch płaszczyznach:

  • pomoc osobom zniewolonym – z miłości do bliźnich podawać rękę siostrom i braciom, pomagać słabym i zagubionym, wyzwalać z lęku, zniewoleń, uzależnień;
  • równolegle nie mniej ważnym obszarem posługiwania KWC jest funkcja profilaktyczna poprzez propagowanie wśród młodzieży stylu życia bez alkoholu.

Źródło: Prezentacje Diakonii Ruchu Światło – Życie
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie
Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005