Temat pracy roku 2012/2013 "Kościół naszym domem"
Prawdziwy dom w Biblii to ten, który zbudował Bóg, współdziałając z człowiekiem. Dom, w którym wraz z życiem przekazywane są wartości oparte na mądrości Bożej i w którym daje się przykład życia tymi wartościami. Jest to dom, który jest społecznością żywych i umarłych; dom, w którym obowiązuje wzajemna odpowiedzialność za siebie.(...)
Słowo programowe ks. Adama Wodarczyka,
Moderatora Generalnego Ruchu Światło-ŻycieSzukasz kręgu? Potrzebujesz informacji?
Małżeństwa z ruchu małżeńsko - rodzinnego Domowy Kościół serdecznie zapraszają do włączenia się do wspólnoty wszystkich, którzy pragną pielęgnować miłość małżeńską, budować jedność w swoich rodzinach i umocnić swoją wiarę. Informacji udzielają: Małgorzata i Adam Kawałkowie, akawalek@2com.pl, mkawalek@op.pl lub telefonicznie: 17/856 98 58, kom. (Małgosia) 883 674 999.Temat pracy roku 2011/2012 "Słuchać Pana w Kościele"
Charyzmat, którym służy Ruch rozprzestrzenia się, odnawia człowieka, Kościół i cały świat. Kierunki wskazane przez o. Blachnickiego, to: nowy człowiek, nowa wspólnota, nowa kultura. Słuchać Pana, to znaczy odkrywać Jego głos w modlitwie, w liturgii Kościoła, w znakach czasu (w świecie, w którym żyjemy) poprzez pasterzy, którzy tłumaczą nam Słowo mocą autorytetu Kościoła. (...)
Słowo programowe ks. Adama Wodarczyka,
Moderatora Generalnego Ruchu Światło-ŻycieTemat pracy roku 2010/2011 "Słuchać Pana"
Mamy zatem misję: plan ACR II, wezwanie do kontemplacji Słowa Pana i do budowania siły naszych diakonii. Wsłuchujmy się w delikatny powiew modlitwy, w którym Pan przychodzi, aby napełnić serca mocą i siłą, i aby umocnić do dalszej posługi, do dalszego działania.
Słowo programowe ks. Adama Wodarczyka,
Moderatora Generalnego Ruchu Światło-ŻycieTemat pracy roku 2009/2010 "Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów"
... Po wezwaniach „Idźcie i głoście” z 2007 roku oraz „Czyńcie uczniów” z 2008 roku chcemy odkryć powszechność zadania, które Jezus Chrystus nakazał nam wypełnić pośród wszystkich narodów. Mamy zatem odkrywać powszechny wymiar ewangelizacji! Niektórzy uczniowie Chrystusa uformowani przez nasz Ruch zostaną wezwani, aby szli do innych narodów. Myślę w tym momencie o oazowiczach, którzy budują wspólnoty oazowe na Wschodzie, Zachodzie, Północy i na Południu współczesnego świata. Niech Pan ich wspiera w misyjnym zapale tworzenia wspólnot Żywego Kościoła. Jednak dla każdego oazowicza, który mieszka w Polsce, te słowa powinny nabrać szczególnego wymiaru! Musimy pamiętać, że nie możemy stawiać żadnych barier w głoszeniu słowa Bożego, szczególnie wobec ludzi, którzy wydają się dziś bardzo odlegli od spraw Chrystusa i Jego Ewangelii. Często patrzą oni na Kościół wrogo, obojętnie lub z pogardą. Ci wszyscy ludzie, nieraz młodzi i kreatywni, a równocześnie zbuntowani, są szczególnymi adresatami ewangelicznego orędzia.[...]
Krańców świata niekoniecznie trzeba szukać w Nowej Zelandii czy na Alasce. One są często pośród nas, w naszej codzienności! Fakt ten będzie próbowała nam uświadomić tegoroczna Kongregacja Odpowiedzialnych, podczas której zaproszeni zostaniemy do odkrywania, że słowa Pana Jezusa „czyńcie uczniów ze wszystkich narodów” są zaproszeniem do tego, aby wszystkich bez wyjątku ludzi doprowadzić do spotkania z Chrystusem. Nawet tych, którzy dzisiaj deklarują niechęć do Chrystusa i Kościoła...
Słowo programowe ks. Adama Wodarczyka,
Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie

Temat pracy roku 2008/2009 "Czyńcie Uczniów"
... Nasza misja i zadanie domaga się zwarcia szeregów, ogromnej jedności w obliczu rzeczywistości, w której posługujemy, bo najpierw będzie atakowana nasza jedność i nasze świadectwo. To jest pierwsze kryterium wyznaczające kierunek naszej posługi: jeżeli chcemy być wiarygodni, dawać owocne świadectwo, to musimy być ludźmi nieskończonej jedności. Tyle jest dzisiaj podziałów, często kłócą się ludzie podobnego myślenia, ludzkie ambicje stają się na tyle ważne, że burzy się spokój i jedność. Naszą podstawową posługą jest czynienie jedności: nie tylko zakładanie diakonii jedności, ale przede wszystkim bycie jednością. Nie będzie skutecznego działania, jeśli nie będziemy razem we wszystkich posługach, w diecezjach, we wspólnotach. Jesteśmy z Kościoła Chrystusowego, namaszczeni mocą Ducha Świętego do budowania jedności tam, gdzie jej brakuje. Ta jedność zaczyna się w naszych wspólnotach, w naszych sercach, w posługach podejmowanych w diakoniach. Jeśli chcemy iść do przodu w czynieniu uczniów, to jednym z najwaniejszych zadań stojących przed nami jest szukanie dróg pojednania.[...]
Toczy się wojna o odnowę człowieka, o odnowę Kościoła - na naszych oczach. Trzeba zewrzeć szeregi w tej walce i podjąć wszelkie działania, które będą miały na celu sprostanie walce w imię naszego Pana
Słowo programowe ks. Adama Wodarczyka,
Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie

Apostołem nie jest ten, kto biega,ale ten kto sprawia, że biegnie SŁOWO!
J. Prado Flores

Wstęp
Podczas ubiegłorocznych wiosennych Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych uczestnicy spotkań podjęli refleksję nad formułą Fos-Zoe określaną jako podstawowy charyzmat naszego Ruchu - "charyzmat metody owocnego działania". Stąd też problematyka jesiennych Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, skoncentrowana wokół drugiego wielkiego charyzmatu Ruchu Światło-Życie jakim jest ewangelizacja, wydaje się być naturalną kontynuacją naszej refleksji nad analizą charyzmatów Ruchu Światło-Życie, dokonaną przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w "Liście z Boliwii". Również hasło pracy rocznej "Idźcie i głoście" skłania do pogłębionej analizy charyzmatu ewangelizacji, który w pełni ukazał się jako charyzmat naszego Ruchu w drugiej połowie lat 70-tych XX wieku. Pojawił się wów­czas nowy program formacyjny oparty na ewangelizacji. Sługa Boży stwierdził wtedy, że posługa ewangelizacyjna Ruchu Światło-Życie powinna realizować się zarówno "ad intra", czyli w ramach programu deuterokatechumenalnego opartego o zasadę ewangelizacji , jak i w wymiarze "ad extra", poprzez różne inicjatywy ewangelizacyjne podejmowane przez oazowiczów wobec osób, które nie przyjęły jeszcze Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ostatecznie liczne inicjatywy ewangelizacyjne naszego Ruchu przybrały formę planu "Ad Christum Redemptorem", który ciągle jest wielkim darem i niezrealizowanym zadaniem.
Pragnę zachęcić uczestników jesiennych Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, aby pochylając się nad bogatym materiałem źródłowym, zaczerpniętym zarówno z nauczania sługi Bożego Ojca Franciszka skierowanego do Ruchu Światło-Życie, jak i z innych publikacji, zastanowili się nad aktualną kondycją ewangelizacyjną naszego Ruchu, szczególnie naszych diakoni diecezjalnych. Przy czym nie myślę tutaj tylko o Diecezjalnych Diakoniach Ewangelizacji, ale o każdej diakonii Ruchu Światło-Życie, ponieważ każdą wspólnotę naszego Ruchu powinien cechować zapał ewangelizacyjny i nastawienie misyjne! Zdaniem Sługi Bożego każdy oazowicz powinien być ewangelizatorem - misjonarzem Chrystusa Zmartwychwstałego! Trzeba więc zadać sobie dwa pytania: Jak realizujmy w naszych diecezjach "Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa"? Jakie podejmujemy działania na rzecz urzeczywistnienia w naszych diecezjach Planu Wielkiej Ewangelizacji "Ad Christum Redemptorem"?
Z wielką niecierpliwością będę oczekiwał na relację Moderatorów i Sekretarek filii z jesiennych DWDD. Będą one ważnym elementem, pomocnym dla analizy kondycji ewangelizacyjnej Ruchu Światło-Życie. Na podstawie wypowiedzi zebranych podczas DWDD będziemy próbowali wytyczyć kierunki dla działań ewangelizacyjnych Ruchu Światło-Życie na progu 2008 roku. Mam nadzieję, że uda się je zaprezentować podczas najbliższej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.
Liczę na "wielką, ewangelizacyjną burzę serc i umysłów" ze strony uczestników jesiennej DWDD AD 2007 nad "ewangelizacyjnym dziś" Ruchu Światło-Życie. Od tego się bowiem się zaczyna - najpierw trzeba zobaczyć aktualną sytuację, następnie trzeba ją ocenić, aby w końcu można było opracować konkretną strategię działania na rzecz ewangelizacyjnej odnowy w Polsce i innych krajach.
Zatem, Siostry i Bracia, do pracy!
Pan niech będzie z Wami!
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
Teczka Oazy Żywego Kościoła 2007

Żadna społeczność nie przetrwa dłużej odcinając się od swoich korzeni, tracąc pamięć o ludziach i wydarzeniach, które ukształtowały jej tożsamość. Nasz Ruch może czuć się szczególnie wyróżniony. U jego źródeł stanęli dwaj wielcy mężowie Kościoła: ks. Franciszek Blachnicki i kard. Karol Wojtyła. Połączyła ich miłość do Kościoła oraz poszukiwanie sposobów realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II w dziele odnowy Kościoła. Pasterz Kościoła krakowskiego bardzo szybko odkrył w Ruchu Światło-Życie bliskie mu, wypracowane przez Sobór, idee. Wielokrotnie dawał temu świadectwo jako kardynał, a potem jako papież: "osobiście bliski jest mi ten styl życia, który zainaugurował i zaproponował sługa BOży ks. Franciszek Blachnicki. I tego zdania nie zmieniłem". Nasz Ruch zaś określił jako "przetłumaczoną na język pewnego ruchu, pewnego działania, eklezjologię Vaticanum Secundum w jej elementach centralnych".
ks. Roman Litwińczuk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
Teczka Oazy Żywego Kościoła 2006

Temat roku 2005: "Dać świadectwo nadziei"

Temat roku 2004: "Diakonia"

Temat roku 2003: "Ku dojrzałości chrześcijańskiej"

Temat roku 2002: "Deuterokatechumanat"

Temat roku 2001: "Pamięć świadków"

Temat roku 2000: "Koinonia"